Povinnosti podnikateľa: Kedy je potrebná účtovná závierka?

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia finančnej pozície a finančnej výkonnosti jednotky. Cieľom riadnej účtovnej závierky je poskytovať informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch jednotky pre potreby širokého okruhu používateľov pri prijímaní ekonomických rozhodnutí.

Účtovná závierka informuje tiež o výsledkoch spravovania zverených zdrojov manažmentom. Podnikateľ musí podať pravidelne výkazy o zaplatení poistného zdravotnej poisťovni ako aj Sociálnej poisťovni.

Tieto inštitúcie vychádzajú pri určovaní poistného z výšky dosiahnutého príjmu podľa posledného daňového priznania. Systém je centralizovaný a inštitúcie si sprístupňujú údaje automaticky.