Plánujete vo vašej firme cash flow? Pozor na tieto chyby!

Príjmy a výdaje na najbližší mesiac plánuje asi každý, kto vlastní alebo je súčasťou nejakej spoločnosti – nie je to v podstate žiadna veda. Seriózne plánovania tzv. cash flow na dlhšie obdobie, ako mesiac, môže nastať problém, prípadne viacero problémov. O aké problémy konkrétne ide a ako sa im teda vyhnúť?

Plánujete vo vašej firme cash flow? Pozor na tieto chyby!
(zdroj: unsplash.com)

Porovnávajte plán s realitou

Pri plánovaní príjmov a výdavkov je veľmi ľahké skĺznuť do ilúzie, že realita sa bude vyvíjať tak, ako si predstavujete. Nemali by ste sa touto ilúziou nechať uniesť a využiť radšej hodnotu historických informácií na odvodenie čo najspoľahlivejších predikčných ukazovateľov.

Ak podnikáte v sektore, ktorý je vystavený sezónnym vplyvom, preskúmajte kolísanie predaja za posledné dve ucelené obdobia (napr. dva roky) a do plánu použite priemernú sezónnu krivku. Vypočítajte si predajnú cenu mínus priame náklady za hlavné produktové segmenty a z nich odvoďte plánovanú hodnotu nákupu materiálov a služieb pre každý segment zvlášť.

Najúčinnejšie, ako môžete spresniť vaše plánovanie, je neustále porovnávať plán s realitou a odstraňovať príčiny najväčších odchýlok. Ak ich budete neustále hľadať, rýchlo identifikujete problémové oblasti a naučíte sa ich predvídať.

Nezabúdajte aj na aktuálne záväzky

Plánovanie zasa neznamená, že musíte mať premyslené, na čo použijete každý jeden výdavok a každé jedno euro. V takom prípade sa natoľko zahltíte detailom, že miniete všetok čas na plánovanie nepodstatných položiek. Sústreďte sa radšej na najvýznamnejšie položky.

Myslieť by ste mali aj na to, že plánovanie cash flow nie je len o odhade správnej výšky príjmov a výdavkov, ale predovšetkým o ich načasovaní a že treba počítať s časovými posunmi, najmä na strane príjmov. Odberatelia nie vždy uhradia významnú pohľadávku načas a plánovaný prebytok cash flow sa razom môže zmeniť na deficit.

Nezabudnite sa pozrieť aj na svoje aktuálne záväzky a pohľadávky po splatnosti a do plánu zakomponovať ich postupnú úhradu. Ak už totiž máte určité finančné ťažkosti a chcete začať plánovať cash flow, musíte zohľadniť aj fakt, že už máte voči dodávateľom nahromadené záväzky po splatnosti. Podobné to je aj v prípade, že máte väčší objem pohľadávok po splatnosti. Urobte realistický plán ich inkasa a pridajte ho k príjmom z ešte len plánovaných tržieb.

Pozor na DPH

Častým kameňom úrazu sú investície, pretože väčšinou ide o veľké sumy, ktoré dokážu zamávať s likviditou podniku. Aj keď sa môže zdať, že ich plánovanie patrí medzi tie menej náročné časti cash flow, keďže ich máme pod kontrolou, bývajú dôvodom, prečo sa podstatne pomýlime v ich výške a hlavne načasovaní.

Je užitočné plánovanú výšku a načasovanie významných investícií dôkladnejšie overiť, a to napríklad prediskutovaním stavu investičného projektu so zodpovednou osobou v rámci firmy.

Významne ovplyvniť vaše peňažné toky môže aj daň z pridanej hodnoty. Napríklad ak pracujete na veľkom projekte, dodávateľov vyplácate postupne, ale odberateľovi vyfakturujete celú sumu až na konci, a z tej musíte odviesť DPH.

Ak teda chcete začať seriózne plánovať cash flow, začnite najprv plánovaním tržieb a nákladov. Potrebovať budete aj priebežné výkazy, aby ste mohli následne počas roka identifikovať odchýlky od plánu a svoje plánovanie spresňovať.