Ako na podnikanie v cestovnom ruchu

Podnikateľ pôsobiaci v tomto odvetví musí obzvlášť prihliadať na práva spotrebiteľov. Jenou z významných dokumentov je zmluva o obstaraní zájazdu, upravená v Občianskom zákonníku. V nej obstarávateľ (cestovná kancelária) zaväzuje, že objednávateľovi sprostredkuje vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd) za dohodnutú odmenu.

Ako na podnikanie v cestovnom ruchu
Ako na podnikanie v cestovnom ruchu (Foto: unsplash.com)

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu, upravuje časovo vymedzené užívania ubytovacích zariadení, poskytovanie dlhodobých rekreačných služieb, ich výmeny a sprostredkovanie ďalšieho predaja, ako aj náležitosti spotrebiteľských zmlúv. Poskytovateľ služieb cestovného ruchu je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy bezodplatne, jasne a zrozumiteľne informovať spotrebiteľa o povahe a obsahu práv a povinností.

Poskytovateľ má ďalej povinnosť informovať o dátume, od ktorého môže spotrebiteľ začať uplatňovať svoje zmluvné právo, a súhrne najdôležitejších služieb, ktoré bude mať spotrebiteľ k dispozícii, a to prostredníctvom štandardného informačného formulára.